Rendelőnk telefonszáma:

+36 20 911 7501

Amennyiben a szám foglalt kérjük hívja a központi recepciónkat az alábbi elérhetőségen

+36 1 700 3930

#karácsonyi NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

1. MIT KELL TENNED?

1.1. Küldj be egy a gyermeked által rajzolt fogászattal kapcsolatos rajzot 

1.2. Oszd meg a képet, majd lájkold a sorsolásunkat (LINK a posztra) 2020. december 13. 20:00-ig. 

 

2. MIT NYERHETSZ?

I. A hozzászólok között kisorsolunk egy PLAYMOBIL fogászati rendelős játékot

 

3. A nyertest üzenetben értesítjük 2020. december 14.-én

 

A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatokat sorsolás alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni. 

 

3.1. A legszerencsésebb Játékos kiválasztása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító (Jókai Dental Kft.) telephelye (1066 Budapest, Jókai utca 1.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

A Játék szervezője é fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

 

4. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A „farsangi” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Jókai Dental Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 1..) (a továbbiakban: Szervező).

 

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. A Játékban kizárólag olyan természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel. a Játék időtartama alatt, továbbá aki

· - a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve a Jókai Dental Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

5.3. A Játék során a Jókai Dental Facebook oldalára ellátogató Játékos maximum 3 db, különböző játékkal nevezhet, ugyanazt a játékot pedig kizárólag egyszer, egy kommentben nevezheti. Egy facebook profilról csak egy játékos, a facebook profil tulajdonosa vehet részt a Játékban.

5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak. 

5.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékokat kizárja a játékból, továbbá kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy amennyiben egy azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékot több Játékos is kommentben nevezi, úgy azok közöl saját döntése alapján válasszon esetleges nyertest.

5.6. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.8. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

5.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

6. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

6.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

• A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.

• A Játékos nem magyar állampolgár.

• Amennyiben a Játékos nem természetes személy.

• A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

• A Játékos a Szervező, a Lebonyolító vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

• A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.

• Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.

6.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

6.3. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti facebook üzenetben. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

7. ADÓZÁS

7.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

8.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@jokaidental.hu email címre.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A nyertes Játékosok a nyeremények minőségiével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com/jokaidental és www.jokaidental.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Jókai Dental Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

9.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

9.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a facebook, által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

9.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

 

Kelt: Budapest, 2020.12. 01.

 

Jókai Dental Kft.

Nyereményjáték Szervezője

 


Visszahívást kérek


Jókai Dental fogászati szakrendelő

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Tekintse át, hogy milyen szolgáltatásokat vehet igénybe fogorvosaink segítségével!

Megnézem
Fogorvosaink

Fogorvosaink

Fogorvosaink és munkatársaink várják, hogy szakszerű segítséget nyújtsanak a panaszaira.

Megnézem
Időpontfoglalás

Időpontfoglalás

Időpontot kérek fogorvosi kezelésre vagy szűrésre!

Megnézem
Kapcsolat

Kapcsolat

Írja meg miben segíthetünk és szívesen visszahívjuk!

Megnézem