Rendelőnk telefonszáma: +36 20 911 7501

Foglaljon időpontot!

Amennyiben a szám foglalt kérjük hívja a központi recepciónkat az alábbi elérhetőségen:
+36 20 435 7116

Foglaljon időpontot!

#karácsonyi NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

1. MIT KELL TENNED?

1.1. Küldj be egy a gyermeked által rajzolt fogászattal kapcsolatos rajzot 

1.2. Oszd meg a képet, majd lájkold a sorsolásunkat (LINK a posztra) 2020. december 13. 20:00-ig. 

 

2. MIT NYERHETSZ?

I. A hozzászólok között kisorsolunk egy PLAYMOBIL fogászati rendelős játékot

 

3. A nyertest üzenetben értesítjük 2020. december 14.-én

 

A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatokat sorsolás alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni. 

 

3.1. A legszerencsésebb Játékos kiválasztása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító (Jókai Dental Kft.) telephelye (1066 Budapest, Jókai utca 1.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

A Játék szervezője é fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

 

4. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A „farsangi” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Jókai Dental Kft. (székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 1..) (a továbbiakban: Szervező).

 

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. A Játékban kizárólag olyan természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel. a Játék időtartama alatt, továbbá aki

· - a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve a Jókai Dental Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

5.3. A Játék során a Jókai Dental Facebook oldalára ellátogató Játékos maximum 3 db, különböző játékkal nevezhet, ugyanazt a játékot pedig kizárólag egyszer, egy kommentben nevezheti. Egy facebook profilról csak egy játékos, a facebook profil tulajdonosa vehet részt a Játékban.

5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak. 

5.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékokat kizárja a játékból, továbbá kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy amennyiben egy azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékot több Játékos is kommentben nevezi, úgy azok közöl saját döntése alapján válasszon esetleges nyertest.

5.6. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.8. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

5.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

6. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

6.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

• A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.

• A Játékos nem magyar állampolgár.

• Amennyiben a Játékos nem természetes személy.

• A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

• A Játékos a Szervező, a Lebonyolító vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

• A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.

• Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.

6.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

6.3. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti facebook üzenetben. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

7. ADÓZÁS

7.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

8.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@jokaidental.hu email címre.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A nyertes Játékosok a nyeremények minőségiével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com/jokaidental és www.jokaidental.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Jókai Dental Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

9.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

9.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a facebook, által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

9.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

 

Kelt: Budapest, 2020.12. 01.

 

Jókai Dental Kft.

Nyereményjáték Szervezője

 

Jókai Dental fogászati szakrendelő